Валдорфската педагогика

• от 2

„Да възприемем детето с уважение, Да го възпитаме с любов И да му дадем свобода“- Рудолф Щайнер

„Да възприемем детето с уважение,
Да го възпитаме с любов
И да му дадем свобода“

                          Рудолф Щайнер

Това е мотото на валдорфската педагогика. Нейният основател – Рудолф Щайнер е роден през 1861 г. в Австрия, доктор по философия, основател на антропософията, той създава първото училище с възпитание във валдорфската педагогика през 1919 г. в Щутгарт, Германия.
Този стил на обучение в нашето ежедневие се е превърнало в едно от най-бързо развиващите се по света – над 3500 детски градини, училища и институти в 83 държави по целия свят.

Основи на  валдорфската педагогика
Обучението е интердисциплинарно, интегрира в себе си практически, артистични и интелектуални елементи и се хармонизира в естествения ритъм на ежедневието. Подчертава значението на въображението в обучението и развиване на мисленето, усещането за изкуство, развива цялостния човешки потенциал. Целта е възпитание на свободни, волеви и морално ангажирани личности, които следват собствената си съдба.  За да могат да се справят в утрешния свят, хората трябва да са динамични, гъвкави, със самосъзнанието, че човек се учи цял живот.

Според Рудолф Щайнер развитието на всяко дете се развива в 7-годишни цикли. 
През първия 7-годишен цикъл детето подражава и копира различни поведения на възрастните. Обучението се осъществява чрез добри примери за подражание при извършването на смислени и необходими дейности от живота и бита.

През втория 7-годишен цикъл детето има нужда от авторитета и близостта на възпитателя, да знае, че може да разчита на него. Много е важно авторитетът да не се гради на каквато и да е форма на принуда. Обучението е насочено  към чувствата на детето, а науките се представят с наблюдение на познати природни явления.

През третия 7-годишен цикъл се развива вътрешният личностен живот – младият човек иска да изследва смисъла и целта на собствения си живот.

През четвъртия 7-годишен цикъл човек придобива пълнолетие и личностна зрялост. 

Основните концепции, на които се базира валдорфската педагогика са:
 - интелигентност, съпричастност и самоуважение;
 - физическа виталност, добра форма и постоянство;
 -духовна дълбочина, отдадена на уважението и отговорността към природата, към работата и към останалите човешки същества.
Всички деца се раждат с тези качества. Фокусът на валдорфската педагогика е да „събуди“ този техен потенциал.

Физическата виталност
Обучението обръща особено внимание на способността човек да може да съхрани и подсили ценните си качества като младежката енергия и виталност, дори в по-напреднала възраст. Да се изградят активни, гъвкави при всякакви условия и креативни личности, които могат да се самовъзстановяват и през целия си живот да са отворени за нови познания е една от основните цели на  валдорфската педагогика.

Емоционална интелигентност
Чрез обучителната програма се насърчава т.нар. „емоционална интелигентност“ - чрез емоционални и познавателни практически занятия учениците усвояват способността да изразяват себе си чрез рисуване, театър, музика, занаяти, движение и писане. Валдорфската педагогика насърчава самоуважението, като признава, че едно дете притежава далеч повече заложби, отколкото може да демонстрира на даден изпит. Именно чрез развиването на самоуважението в едно дете, то става по-подготвено за най-важните изпити – тези, които ще се появят в живота след училище.

Креативно мислене
В допълнение към физическата виталност и добрата форма и към емоционалното здраве и гъвкавост, младите хора се нуждаят още от креативно мислене, за да могат ефективно да разрешават възникналите проблеми. Оригиналното мислене, ведно със съобразителността и въображението помагат изправянето пред предизвикателствата, които ни поднася животът. За тази цел валдорфската педагогика развива качествата упоритост, овладяване на импулсивността, гъвкаво мислене, събиране на информация със всичките сетива, слушане с разбиране и емпатия.

Валдофското училище
Задачата на валдорфската педагогика е обвързването на физическото с емоционалното, духовното и обучителното развитие. Учениците минават по 12-годишна програма (без повтаряне на години). Учебната програма е организирана спрямо духовните заложби и способности на децата, свързани са с практическо обучение, с емоционалното им обвързване с дисциплините, съучениците и учителите им и възпитава във всеки учтивост и отзивчивост. Така те се подготвят за успешната си реализация в живота. Обединението на деца с различни способности и заложби в една общност (клас) ги подготвя за реалния живот много по-добре, отколкото обучението чрез оценки на ученици със сходни интереси.
Какво предлага Валдофското училище? Съвместно обучение на момичета и момчета, 2 чужди езика и курс по изкуства от първата година, не се допуска повтаряне на учебната година. Стимулира взаимопомощта, като по-надарените ученици помагат на по-бавно обучаващите се. Учителите се стараят да направят часа по-интересен и завладяващ и да развият способностите на учениците сами да достигнат до същността на материята, а не да им предлагат готови формули за разрешаване на всеки проблем.  Освен това взаимното разрешаване на проблеми от различно естество от хора с различни интелектуални и емоционални заложби е една добра подготовка за бъдещия професионален живот.
До четвъртата учебна година не се въвежда компютърно обучение, за да не се ограничават комуникативното и социално развитие на децата.
Валдофското училище не насажда определен мироглед на учениците си.

Със завършването си, учениците получават официален документ за завършено средно образование, като в него детайлно са описани както успехът в цифрово изражение, така и усилията, които е положил всеки, конкретните постижения и способности по всяка една дисциплина от всеки учител.
Учителите, преподаващи във Валдорфско училище преминават специален обучителен курс.

Валдорфската педагогика в България. От около 10 години това движение се развива и в България. Провеждат се обучителни семинари за учители с преподаватели  от Германия и Холандия. Конкретни резултати:
1.По проект с подкрепата на Холандското посолство в София е създадена съботно-неделна игрова група и двумесечна целодневна лятна занималня за деца от 5 до 10 годишна възраст с прилагане принципите на валдорфската педагогика, в която работят 14 учителки и преминали общо около 70 деца.
2.През 2006  в гр. Стара Загора е създадена втора съботна валдорфска занималня.
3.През есента на 2007 г. в гр. София отвори врати частна детска градина: “Златно зрънце”, в която се прилага валдорфската педагогика.

calendar

Календар